Moomma isoo porukka pohojalaasia ja tiärämmä noosta pehmustamisasioosta maharottoman palajon. Emmä sano notta olisimma parahia noos asioos, mutta pirusti mekin tierämmä ja viälä enemmän yritämmä. Ota yhteyttä

Monenlaasia pehemoosia asioota

Meirän tuottehia käytetähän vaikka mihinä. Mööpeleis tiätystikki ja nuas hetekootten pehemustehis. Venehis ja suuremmis huvijahariis on maharottomasti pehemiää värkkiä. Nuas urheilutavikkehis meitä tarvitahan kans. Notta melekehen kaikki te saisitta olla maharottoman suures kiitokses meille ku ollahan tehty asioota pehemoosiksi. Sanoosimme notta kaikki te ootta jo istuhuneet tai nukkuhuneet meirän pehemusteella. Jonsei mööpeliis niin sitte ruattin laivoolla tai koulun urheelusaliis.

Urheilutarvikkehia virmoolle

Teemmä monenlaasia vehkehiä kouluuhin ja jumppahalliille. Oomma ollehet porukas ku maharottoman moni urheiluopisto tai elämysparkki on saanu uuret vehkehet. Kouluus on meirän tekemiä vehkehiä ympäri koko valtakunnan.

Hospitaaleille moneenlaasia tuottehia

Sairaalapatjat ja tyynyt. Asennonhoitotyynyt. Maharottoman palajon tiärämmä nuasta hospitaalien pehemoosista tarvikkehista. Makooalusihia teherähän mitä eheritähän. Erilaasia tyynyläisihiä moneenlaasehen käyttöhön osaamma kans teherä. Moomma kaveria sen CE merkkilääsenkin kans. Pakko son toreta notta vaikka vaatimattomihia ollahankin nii palajo me osaamma.

Jokaasehen tupahan

Patjat ja petauspatjat. Teemmä nuata nukkuma aluusia ihan jokahitten tupahanki. Verkkoo kaupas niitä myyrähän suorahan ilaman ketään väliportahia.

Me osatahan

Moomma tehenehet tätä hommaa jo kauan ja oomma ylypehiä omista tairoostamma. Moomma valamihia auttamahan monenlaasis asioos ja parahamme teherähän notta asiakkahat meitä tuumaalisivat suurella lämmöllä ja rakkahurella.